Oikyafront Convener Dr Kamal Hossain

Dr Kamal returns home at midnight

Jatiya Oikyafront Convener Dr Kamal Hossain is scheduled to return home from Thailand at midnight.

January 27, 2019
January 27, 2019

Dr Kamal returns home at midnight

Jatiya Oikyafront Convener Dr Kamal Hossain is scheduled to return home from Thailand at midnight.